LAB2: Hardware Description Language Work Flow

ขั้นตอนนี้จะนำความรู้เบื้องต้นจากวิชาตรรกศาสตร์มาสร้างโมดูลที่ใช้งานจริงๆ เพื่อทำความเข้าใจ Syntax ที่เรียนไป จะได้

STEP 2.1 : Synthesizable code

ส่วนแรกจะเป็นการสร้างฟังก์ชันการทำงานในการใช้งานจริง ซึ่งภายในจะประกอบด้วยพอร์ตที่ใช้ รวมถึงการกำหนดฟังก์ชันการทำงาน ในการทดลองนี้จะนำความรู้พื้นฐานตรรกศาสตร์ เช่น AND ,OR และ Not มาสร้าง Logic gate เพื่อให้ใช้งานจริงได้
  1. 1.
    สร้าง synthesizable verilog เพื่อที่จะเขียนโมดูลที่ใช้ในการทำงานเลือก Project manager → add source ที่อยู่ด้านขวาหลังจากขึ้นหน้า add source ให้เลือก design source
2. เลือก create file → ตั้งชื่อ lab00_par1_and_gate
3. หลังจากทำตามผู้สอน แล้วในส่วนแรกจะได้ผลลัพท์ดังนี้
หมายเหตุ คำสั่งที่ทำตามต้องส่งด้วย
Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University