การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE

วิธีที่การติดตั้งโปรแกรม arduino IDE

Arduino IDE

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเขียน firmware ลงบอร์ด Arduino สามารถดาวน์โหลดได้จาก download แล้วเลือกตามภาพด้านล่างสำหรับ Windows และ ขั้นตอนการติดตั้งสามารถทำได้ดังนี้ การติดตั้ง

การตั้งค่า Arduino IDE สำหรับใช้ Arduino Mega2560

1. เปิดโปรแกรม Arduino IDE ไปที่ Tools > Board : > เลือกบอร์ด Arduino/Genuino Mega or Mega2560

2. ทำการเสียบ Arduino บอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่าพบบอร์ดที่ต่อเข้ามาหรือไม่ สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  • โปรแกรม Arduino IDE ไปที่ Tools > Port > มีเลข Port เพิ่มเข้ามาหลังจากต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ > เลือก Port นั้นๆ

  • วิธีการดู port ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์เสียบอยู่

    1. ไปที่ search bar ของ window พิมว่า “Device manager”

    2. เลือก Device manager จากนั้นเปิดไปที่ Port

    3. เลือกดูว่า Arduino ต่ออยู่ที่ COM port ได้

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University