LAB4: Asynchronous VS Synchronous Circuit

ในการทดลองนี้คือ การบอกความแตกต่างของ Asynchronous กับ Synchronous circuit
ในการทดลองนี้คือ การบอกความแตกต่างของ Asynchronous กับ Synchronous circuit โดยจะบอกความแตกต่างๆไว้ดังนี้
  • Asynchronous คือ การที่ทำงานโดยไม่พึ่งสัญญาณ clock หรือทำงานโดยไม่สัมพันธ์กับจังหวะของ clock
  • Synchronous คือ การที่ทำงานโดยสัมพันธ์กับจังหวะของ clock
ดังนั้น Asynchronous circuit คือวงจรทั้งหมดก่อนหน้านี้ทั้งหมด ในหัวข้อนี้จึงเน้นไปที่การทำวงจรที่ทำงานสัมพันธ์กับสัญญาณ clock

STEP 4.1 : Synchronous counter

  1. 1.
    สร้างไฟล์ Add source → Design source → name : lab00_part4_sync_count แล้วคลิกขวา set as top
  2. 2.
    ทำตามผู้สอนจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ
หมายเหตุ คำสั่งที่ทำตามต้องส่งด้วย