ตัวอย่างการเริ่มต้นใช้งาน Arduino IDE

วิธีเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Arduino IDE

Lab1: ตัวอย่างการ complie โปรแกรมลง Arduino board

ทดลอง compile โปรแกรม Blink ลง Arduino board ตั้งค่า Scale Volts/Div และ Time/Div เพื่อแสดงผลกราฟตามอัตราส่วนที่ต้องการอ่านบน Oscilloscope-NI ELVISmx Apps แล้ววัดค่าแรงดันจากถ่าน AA 1.5V

อุปกรณ์ทดลอง

Component Quantity

Arduino mega2560

1

โปรแกรม

  1. Arduino IDE

ขั้นตอนการทดลอง

  1. เปิดโปรแกรม Arduino IDE

  2. ไปที่ File >>Examples>>Basics>Blink

3. เสียบ Arduino mega 2560 เข้ากับคอมพิวเตอร์

4. ไปที่ Tools > Board > Arduino/Genuino Mega or Mega2560

5. ไปที่ Tools > Port > เลือก port ที่ Arduino board เชื่อมต่ออยู่

6. เลือก icon Verify สำหรับตรวจสอบ code ก่อน Upload โปรแกรมลงบอร์ด

7. เลือก icon Upload สำหรับ compile โปรแกรมและ upload ลงบอร์ด

8. เมื่อโปรแกรม upload เสร็จจะมีข้อความ "Done uploading"

บันทึกผลการทดลอง

  1. สังเกตการทำงานบอร์ด Arduino board ว่าเป็นไปตามโปรแกรมที่สั่งงานหรือไม่

  2. ให้บันทึกผลการทดลอง template ที่ได้รับมอบหมาย

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University