Data logger

Data Logger คืออะไร

data logger เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลเซนเซอร์พร้อมกับค่าเวลาจริงที่รับค่าจากเซนเซอร์ หลักการทำงานของ data logger จะเป็นการรับค่าสัญญาณ analog จากเซนเซอร์มาแปลงเป็นข้อมูล digital แล้วเก็บเป็นชุดข้อมูลที่ประกอบด้วย ค่าเซนเซอร์ และเวลาที่ได้รับค่าเซนเซอร์ มาเก็บไว้ในหน่วยความจำ สำหรับ data logger จะมีทั้งเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ โดยสามารถวัดค่าเซนเซอร์และเก็บข้อมูลได้ในตัว หรือเราสามารถสร้างdata logger ได้โดยใช้บอร์ดสมองกลฝั่งตัวในการเขียนโปรแกรมให้อ่านค่าเซนเซอร์และเวลา บันทึกลงไฟล์ต่าง ๆ เช่น .txt .csv .json เป็นต้น

ประโยชน์ของ Data Logger

เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ บอร์ดสมองกลฝั่งตัว (Embedded boards) สามารถอ่านข้อมูลจาก data logger เพื่อนำไปใช้งานต่าง ๆ เช่น การแสดงกราฟข้อมูลเซนเซอร์ในแต่ละช่วงเวลา หรือการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละช่วงเวลา( time series) เป็นต้น

Data logger ใน C++

ไลบารี่สำหรับเขียนและอ่านไฟล์ของ c++ โดยกำหนดประเภทสำหรับการทำงานเป็นดังนี้

Class

Description

ifstream

ใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์

ofstream

ใช้สำหรับสร้างไฟล์ และเขียนข้อมูลลงไฟล์

fstream

ใช้สำหรับเขียนและอ่านไฟล์

สำหรับการเริ่มต้นใช้งานให้ทำการ include ไลบารี่ fstream

#include <fstream>


Update: May 2023
Author: Soontree Jaikhong (AIC-Researcher)
Author: Thanaluk Pranekunakol (AIC-Researcher)

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University