ตัวอย่างการตั้งค่าใช้ Oscilloscope-NI ELVISmx

ตัวอย่างการตั้งค่า Oscilloscope-NI ELVISmx

ทดลองตั้งค่า Scale Volts/Div และ Time/Div เพื่อแสดงผลกราฟตามอัตราส่วนที่ต้องการอ่านบน Oscilloscope-NI ELVISmx Apps แล้ววัดค่าแรงดันจากถ่าน AA 1.5V

อุปกรณ์ทดลอง

Component Quantity

myDAQ

1

โปรแกรม

  1. NI ELVISmx

ขั้นตอนการทดลอง

  1. เปิดโปรแกรม NI ELVISmx Instrument Launcher

  2. เลือก Oscilloscope

3. จากภาพด้านล่าง ตั้งค่า Scale Volts/Div โดยที่ค่า 1 ช่องบนกราฟในแนวตั้งจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนที่ตั้งไว้

4. จากภาพด้านล่าง ตั้งค่า Time/Div โดยที่ค่า 1 ช่องบนกราฟในแนวนอนจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนที่ตั้งไว้

Scale Volts/Div คือ อัตราส่วนในการอ่านค่าของกราฟในแนวตั้ง

Time/Div คือ อัตราส่วนในการอ่านค่าของกราฟในแนวนอน

บันทึกผลการทดลอง

  1. ให้บันทึกผลการทดลอง template ที่ได้รับมอบหมาย

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University