Busybox

BusyBox มีดพกพาสารพัดประโยชน์

BusyBox ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนาย Bruce Perens ในปี ค.ศ. 1996 ซึ่งเดิมทีถูกนำมาใช้เป็นโปรแกรมช่วยในการติดตั้งและกู้คืนในแผ่นดิสก์เก็ตแบบบูทตัวเองได้ของระบบปฏิบัติการ Debian (bootable Debian Linux system) โดยมีเงื่อนไขว่าลีนุกซ์คอร์เนลและโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมดจะมีขนาดรวมกันแล้วไม่เกิน 1.4 MB ถึง 1.7 MB เนื่องจากข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลภายในแผ่นดิสก์เก็ตในยุคนั้น ดังนั้นหลักการสำคัญที่จะต้องทำให้ BusyBox มีขนาดเล็กแต่ยังคงเต็มไปด้วยชุดคำสั่งมากมายคือการใช้ส่วนฟังก์ชันพื้นฐานที่เหมือนกันร่วมกันตัวอย่างเช่น ตัว BusyBox จะทำการรวมโปรแกรม grep และ find เป็นโปรแกรมเดียวกันเนื่องจากใช้หลักการค้นหาไฟล์โดยจะเข้าไปถึงภายในไดเรกทอรีทุกไดเรกทอรี (recursive) เช่นเดียวกัน เป็นผลให้ขนาดไฟล์ที่เกิดจากการรวมโปรแกรมทั้งสองลดลงอย่างมาก ดังนั้น BusyBox ก็สามารถใช้หลักการนี้กับโปรแกรมอื่นๆที่มีฟังก์ชันพื้นฐานเดียวกันจากเดิมที่มีขนาดทั้งสิ้น 3.5 MB ก็สามารถลดลงเหลือเพียงไม่เกิน 800 KB เท่านั้นได้

ดังนั้น BusyBox จึงกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ถูกนำมาใช้ภายในระบบปฏิบัติการของระบบสมองกลฝังตัวอื่นๆจนถูกตั้งฉายาว่าเป็น “มีดพกพาสารพัดประโยชน์” (Swiss Army Knife) ซึ่งได้รวมชุดโปรแกรมและชุดคำสั่งอรรถประโยชน์ของคำสั่งพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ตัวอย่างเช่น ชุดโปรแกรมที่ใช้จัดการบริการต่างๆของระบบในขณะเครื่องกำลังเริ่มทำงาน (Init program), ชุดคำสั่งจัดการระบบและตั้งค่าระบบ (System & Configuration) เป็นต้น ตัวอย่างคำสั่งใน BusyBox version 1.30 ได้แก่

$ busybox                                                    
BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-7ubuntu3) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2015.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.

Usage: busybox [function [arguments]...]
  or: busybox --list[-full]
  or: busybox --show SCRIPT
  or: busybox --install [-s] [DIR]
  or: function [arguments]...

	BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
	utilities into a single executable. Most people will create a
	link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
	will act like whatever it was invoked as.

Currently defined functions:
	[, [[, acpid, adjtimex, ar, arch, arp, arping, ash, awk, basename, bc, blkdiscard, blockdev, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, chgrp, chmod, chown, chpasswd, chroot, chvt, clear, cmp, cp, cpio, cttyhack, cut,date, dc, dd, deallocvt, depmod, devmem, df, diff, dirname, dmesg, dnsdomainname, dos2unix, du, dumpkmap, dumpleases, echo, egrep, env, expand, expr, factor, fallocate, false, fatattr, fgrep, find, fold, free, freeramdisk, fsfreeze, fstrim, ftpget, ftpput, getopt, getty, grep, groups, gunzip, gzip, halt, head,hexdump, hostid, hostname, httpd, hwclock, i2cdetect, i2cdump, i2cget, i2cset, id, ifconfig, ifdown, ifup, init, insmod, ionice, ip, ipcalc, ipneigh, kill, killall, klogd, last, less, link, linux32, linux64, linuxrc, ln, loadfont, loadkmap, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsmod, lsscsi, lzcat, lzma, lzop, md5sum, mdev, microcom, mkdir, mkdosfs, mke2fs, mkfifo, mknod, mkpasswd, mkswap, mktemp, modinfo, modprobe, more, mount, mt, mv, nameif, nc, netstat, nl, nologin, nproc, nsenter, nslookup, nuke, od, openvt, partprobe, paste, patch, pidof, ping, ping6, pivot_root, poweroff, printf, ps, pwd, rdate, readlink, realpath, reboot, renice, reset, resume, rev, rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio, run-init, run-parts, sed, seq, setkeycodes, setpriv, setsid, sh, sha1sum, sha256sum, sha512sum, shred, shuf, sleep, sort, ssl_client, start-stop-daemon, stat, strings, stty, svc, svok, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar, taskset, tee, telnet, test, tftp, time, timeout, top, touch, tr, traceroute, traceroute6, true, truncate, tty, ubirename, udhcpc, udhcpd, uevent, umount, uname, uncompress, unexpand, uniq, unix2dos, unlink, unlzma, unshare, unxz, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi, w, watch, watchdog, wc, wget, which, who, whoami, xargs, xxd, xz, xzcat, yes, zcat

ด้วยแนวคิดการรวมฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันของชุดคำสั่งต่างๆในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ให้กลายมาเป็น BusyBox เพียงโปรแกรมเดียวนั้น จะสามารถลดขนาดโปรแกรมลงได้ถึง 3 ถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้โปรแกรมพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งจะสังเกตจากการใช้คำสั่ง ls -al ดังรูปข้างล่างว่าทุกคำสั่งจะถูกชี้ (symbolic link) ไปยังโปรแกรม busybox ทั้งสิ้น

Last updated

Assoc. Prof. Wiroon Sriborrirux, Founder of Advance Innovation Center (AIC) and Bangsaen Design House (BDH), Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, Burapha University